Unapredivanje kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama

Osobe sa intelektualnim teškoćama kao dio društvene zajednice još uvijek nemaju potpuno ostvaran ravnopravan status u društvu i sva prava koja su im zagarantovana UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Implementacijom navedenog projekta, podržan je rad i nastojanje Udruženja „Oaza“, da članovima svog udruženja omogući kontinuiranu podršku kroz ključne segmente za unaprjeđivanje kvaliteta života, a to su:

–  Psiho-socijalna podrška korisnicima i porodicama osoba sa intelektualnim teškoćama;

–   Kontinuirani fizikalni tretman za osobe sa intelektualnim teškoćama;

Psihosocijalna podrška – uključuje angažman socijalnog radnika i psihologa koji  imaju ulogu jačanja i osnaživanja cijele porodice osobe sa intelektualnim teškoćama.

Socijalni radnik se upoznaje sa informacijama da li je svaka porodica ostvarila sva prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, kako na Federalnom nivou, tako i na nivou Kantona. 

Socijalni radnik posjećuje porodicu, bilježi stvarno stanje te izrađuje plan podrške koji bi porodici pomogao da lakše savlada prepreke u svojoj lokalnoj zajednici.Uloga psihologa u radu s osobama s intelektualnim teškoćama obuhvata vrlo različite pristupe i načine rada. Psiholog kroz provedbu aktivnosti evidentira emocionalni i socijalni razvoj osobe kao i specifične promjene i potrebe korisnika.

Kontinuirani fizikalni tretman – pruža se članovima Udruženja „Oaza“ kako bi se omogućilo uključivanje u rehabilitacijski proces i nastavilo sa kontinuiranim jačanjem mišićno – skeletnog sistema, kao preduvjeta za uspješno provođenje aktivnosti svakodnevnog života. Uzimajući u obzir da je u Udruženju „Oaza“ evidentirano 127 korisnika sa težim i teški stepenom intelektualnih teškoća sa područja Kantona Sarajevo, značaj realizacije projekta se znatno povećava. Ovaj tretman je veoma važna karika ovog projekta.

Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama na području Općine Centar, Stari Grad i Novi Grad Sarajevo

Udruženje “Oaza” na području Općine Centar, Stari Grad i Novi Grad Sarajevo ima 350 korinsika. Većina ovih osoba pored određenog stepena intelektualnih teškoća imaju i druge smetnje, odnosno imaju više dijagnoza, kao što su (SY down, Cerebralna paraliza, SY Rett, Epilepsija, SY Wiliams…). Svim ovim korisnicima neophodan je neki od  tretmana kao što su: radna okupacija i psiho – socijalna podrška, relaksacija, kad roditelji nisu u mogućnosti iz različitih razloga da im to omoguće.

Implementacija projekta „Jačanje kompetencija za život osoba sa intelektualnim teškoćama“ obuhvata angažman stručnog tima koji tokom realizacije projektnih aktivnosti pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama u različitim oblastima. Poboljšani uslovi života i pokretljivosti osoba sa intelektualnim teškoćama sa područja Općine Centar, Općine Stari Grad i Općine Novi Grad Sarajevo predstavljaju ciljeve projekta. Samim tim, ovaj vid djelovanja udruženja kroz projektne aktivnosti teži ka boljem položaju u društvu osoba sa intelektualnim teškoćama. Kada je u pitanju spolna struktura direktnih korisnika projekta, stručni tim u saradnji sa koordinatorom projekta nastoji relizovati projektne aktivnosti uz jednaku zastupljenost korisnika ženskog i muškog spola.

  • Edukacija iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva kroz učešće u radno – okupacionim art radionicama 

Art radionice održavaju se dva puta sedmično za članove u sklopu dva Dnevna centra:

  1. Teheranski trg do br 6 Općina Novi Grad ;
  2. Sutjeska 18. Općina Centar;
  • Kontinuirani fizikalni tretman

Individualni rad sa korisnicima – fizikalni tretman i rehabilitacija na kućnoj adresi – 20 sati mjesečno;

Fizikalni tretman i rehabilitacija sa korisnicima u dva Dnevna centra Udruženja „Oaza“ –  8 puta mjesečno;

  • Psiho – socijalna podrška za osobe sa intelektualnim teškoćama i njihove porodice 

Kućne posjete vršene od strane psihologa i socijalnog radnika – dva puta sedmično;

Ciljna grupa projekta su osobe sa intelektualnim teškoćama korisnici/članovi Udruženja „Oaza“ sa područja Općine Centar, Stari Grad i Novi Grad koji nemaju mogućnost a imaju potrebu za socijalno uključivanje  i psihosocijalnu podršku. Projekat obuhvaća 150 naših korisnika i cc 100 članova njihovih porodica. Životna dob korisnika je od 15 do 40 godina.

Direktnu korist od projekta imaju korisnici  sa područja Općina Centar, Stari Grad i Novi Grad Sarajevo jer će se njihov nivo znanja iz pomenutih oblasti povećati, nivo radne sposobnosti i samostalnosti od čega će indirektnu korist imati njihove porodice. Povećanjem radne sposobnosti i poboljšanjem općeg zdravstvenog stanja omogućava se korisnicima bolji društveni status i mogućnost eventualnog zapošljavanja i društveno korisnog angažmana.