Od margine do uključenosti

🍀Edukacija iz oblasti radnog i kreativnog stvaralaštva spada u grupu kreativnih terapiija i prepoznata je kao vrsta psihoterapije u čijem je fokusu likovno izražavanje kao sredstvo ekspresije, emocija i misli, te razrješavanje psiholoških konflikata. U proteklom periodu aktivno se radilo na povećanju praktičnih vještina i radne sposobnosti, kao i kvalitetnoj okupaciji slobodnog vremena naših članova.
🍀Kroz radionice samopredstavljanja obuhvatili smo temu pod nazivom: „Identitet“. Kroz učešće na ovakvim radionicama članovima omogućavamo da lakše definiraju svoj identitet u porodici, među prijateljima, kao i u vršnjačkoj skupini. Cilj ovakvih radionica jeste razvijati kompetencije za razumijevanje identiteta, razvijati osjećaj za svoj identitet, osvještavati ih da pripadamo različitim skupinama u isto vrijeme, te da se pripadnost skupinama mijenja tokom vremena, ali i osnaživati njihovo samopoštovanje.
 
🤝Projekat „Od margine do uključenosti“ se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (#ReLOaD2) finansiranog od Evropske unije (#EU), koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP).

Pratite nas i na našim socijalnim mrežama

Share on facebook
Share