Vizija

Ravnopravan status i uključenost osoba sa intelektualnim teškoćama u društvo.