STRATEŠKI PRAVCI UDRUŽENJA OAZA

Strateški plan

Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „Oaza“

2016. – 2020. godine

Nakon 55. godina uspješnog rada i djelovanja, predstavljamo Starteški plan Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “Oaza” koji se odnosi na period 2016. – 2020. godine.

Strateški plan Udruženja “Oaza” preduslov je ostvarenja vizije i misije Udruženja “Oaza” u planiranom periodu. Strateški plan kroz programe i resurse definiše potrebe i resurse Udruženja “Oaza”, a najviše potrebe članstva i korisnika – osoba sa intelektualnim teškoćama.

Osnova za izradu Strateškog plana Udruženja “Oaza” je UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2009. godine, Strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom FBiH, te zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini. Osim toga, u obzir smo uzeli iskustva uprave Udruženja “Oaza”, te zaključke realizovanih programa i projekata koje je Udruženje “Oaza” realizovalo proteklih godina.

Profil Udruženja “Oaza”

Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “Oaza” je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva koja radi na unaprijeđenju prava i zaštiti osoba sa intelektualnim teškoćama. Razmjenom i usvanjanjem novih znanja, standarda i iskustava podstiče poboljšanje uslova života osoba sa intelektualnim teškoćama u Kantonu Sarajevo.

 

Udruženje ima članove koji se djele u tri grupe:

 • redovni članovi Udruženja su roditelji, staratelji i srodnici osoba sa intelektualnim teškoćama;
 • pomažući članovi Udruženja su osobe koji svojim zalaganjem i radom doprinose ostvarenju vizije i misije;
 • počasni članovi Udruženja su osobe koji su svojim dugogovišnjim zalaganjem stekli status počasnog člana.

Korisnici Udruženja su osobe sa intelektualnim teškoćama, a trenutno u Udruženju “Oaza” ima 553 evidentiranih korisnika. Da bi osoba mogla biti korisnik Udruženja, mora imati urednu medicinsku dokumentaciju i rješenje o kategorizaciji gdje je tačno naveden stepen intelektualnih teškoća.

STRATEŠKI PRAVCI
Strateški pravci Udruženja “Oaza” za period 2016. – 2020. godine su:

 1. Sport i rehabilitacija osoba sa intelektualnim teškoćama;
 2. Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama;
 3. Lobiranje, zagovaranje i jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije   

 

GLOBALNI/OPŠTI I SPECIFIČNI CILJEVI

Strateški pravac 1.: Sport i rehabilitacija osoba sa intelektualnim teškoćama;

 Specifični ciljevi:

 1. Domaća i međunarodna sportska takmičenja;
 2. Rehabilitacija
 3. Trenažni process i saradnja sa sportskim klubovima;

Programi/projekti:

 1. Domaća i međunarodna sportska takmičenja;
 • Organizovanje velikog Međunarodnog sportskog takmičenja Sportske Igre OAZE;
 • Odlasci na domaća i Međunarodna sportska takmičenja;
 1. Rehabilitacija
 • Fizikalna terapija;
 • Hipo terapija;
 • Hidro terapija;

3.Trenažni process i saradnja sa sportskim klubovima;

 • Redovan trenažni process (nogomet, košarka, boćanje, plivanje, fitness, stoni tenis);
 • Pripreme sportista i sportski kampovi;
 • Inkluzija u sportu;

Strateški pravac 2. : Jačanje kompetencija za samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama;

Specifični ciljevi:

 1. Radna okupacija i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama;
 2. Psiho-socijalna podrška osobama sa intelektualnim teškoćama;

Programi/projekti:

 1. Radna okupacija i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama;
 • Aktivan rad radno-okupacionih radionica;
 • Osnivanje i rad socijalnog preduzeća;
 1. Psiho-socijalna podrška osobama sa intelektualnim teškoćama;
 • Rad socijalnog radnika;
 • Rad psihologa;
 • Rad defektologa;
 • Muziko terapija;
 • Edukativne sekcije;

 Starteški pravac 3.:  Lobiranje, zagovaranje i jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije

Specifični ciljevi:

 1. Postići samoodrživost rada organizacije/udruženja;
 2. Postići prepoznatljivost rada organizacije/udruženja;
 3. Edukacija članova i uposlenika organizacije/udruženja;

Programi/projekti:

 1. Postići samoodrživost rada organizacije/udruženja;
 • Lobiranje kod predstavnika vlasti;
 • Prodajne izložbe radova iz okupacionih radionica;
 1. Postići prepoznatljivost rada organizacije/udruženja;
 • Medijska promocija (mass mediji);
 • Rad PR udruženja;
 1. Edukacija članova i uposlenika organizacije/udruženja;
 • Odlasci na seminare i edukacije;
 • Organizovanje seminara i edukacija;
 • Rad grupe samozastupnika;

 

 

STRATEŠKI PRAVCI UDRUŽENJA OAZA