Kako postati član

 

Član 13.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Članovi Udruženja mogu biti redovni, pomažući i počasni.

Član 14.

Redovni članovi Udruženja su roditelji, staratelji ili srodnici osoba sa intelektualnim teškoćama, koji prihvate ovaj Statut, potpišu pristupnicu Udruženju i redovno izvršavaju članske obaveze utvrđene ovim Statutom.

Član 15.

Pomažući članovi Udruženja su svi punoljetni građani, koji zbog ličnog opredjeljenja da pomognu u ostvarenju ciljeva Udruženja, potpišu pristupnicu Udruženja i na taj način preuzmu obaveze utvrđene ovim Statutom.

Član 16.

Počasni članovi su osobe koje su sa svojim radom, zalaganjem i doprinosom u Udruženju zasluže status počasnog člana, a ovaj status može zaslužiti svaki građanin Bosne i Hercegovine ili stranac. Status počasnog člana stiče se na osnovu odluke Upravnog odbora.

Član 17.

Redovni i pomažući članovi plaćaju članarinu, koja će se isključivo koristiti za potrebe korisnika Udruženja, ali svi članovi su dužni da isključivo poštuju upravne, izvršne organe Udruženja, kao i uposlenike Stručne službe, normativne akte Udruženja, kao i odluke koje su donijeli upravni i izvršni organi Udruženja.

Član 18.

Prava članova su:

da biraju i budu birani u Skupštinu Udruženja;

da putem svojih predstavnika učestvuju u donošenju odluka u organima Udruženjima; da pokreću pitanja odgovornosti i opoziva svojih predstavnika u organima Udruženja;

  • da traže pomoć Udruženja pri rješavanju svojih problema u skladu sa ciljevima i djelatnošću utvrđenim ovim Statutom u skladu sa mogućnostima Udruženja.

Član 19.

Dužnosti članova su:

  • da doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja i da čuvaju ugled Udruženja;
  • da se u radu pridržavaju odredaba ovog Statuta;
  • da izvršavaju preuzete obaveze u skladu sa svojim mogućnostima.

Član 20.

Za povrede prava i dužnosti, naročito za kršenje odredaba Statuta i narušavanja ugleda Udruženja, članovima se mogu izreći sljedeće mjere:

  • pismena opomena i
  • isključenje iz Udruženja.

Mjere iz prethodnog stava izriče Upravni odbori Udruženja,

Odluka Upravnog odbora je konačna.

Član 21.

Članstvo u Udruženju prestaje: smrću; istupanjem;

brisanjem iz evidencije i isključenjem;

Svaki član može istupiti iz Udruženja po svojoj volji;

ako promijeni prebivalište i odseli sa područja Kantona Sarajevo;

ako se učlani u drugo Udruženje za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama, osim ako se radi o Udruženju sa specifičnim ciljevima; ako ne plati članarinu uzastopno dvije godine.

 

Član 22.

Broj korisnika Udruženja nije ograničen.

Korisnici Udruženja su osobe sa intelektualnim teškoćama, čiji su roditelji, srodnici i staratelji redovni članovi ovog Udruženja.

Korisnici Udruženja mogu biti i lica po preporuci nadležne Službe socijalne zaštite ili druge institucije, kao i oni koji imaju sposobnost samozastupanja.

Udruženje sačinjava evidenciju svojih korisnika sa općim podacima, te za svakog od korisnika utvrđuju dosije sa releveantnom dokumentacijom uključujući i medicinsku.

Svi korisnici ostvaruju prava i pogodnosti iz osnova djelovanja ovog Udruženja ravnopravno i po kriterijima koje donose organi Udruženja.

Udruženje „Oaza“ je dužno da vodi računa o dokumentaciji svakog korisnika, te da istu ne može davati trećim licima bez saglasti roditelja, staratelja ili samog korisnika ukoliko isti nije pod starateljstvom.

 

Svi zainteresovani mogu doći u prostorije Udruženja OAZA i lično se informisati o uslovima rada, te podrobnije saznati uslove članstva.

Za sve dodatne informacije obratite se putem našeg e-maila: oaza@udruzenjeoaza.ba

ili putem naših telefona: 033/ 766-526 ili 033/ 766-525

DOBRO DOŠLI